תקנון רכישה מכשיר LEBODY

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר ו/או לדף המכירה המנוהלים על ידי חברת שארפלייט טכנולוגיה ח.פ.  513441881 (להלן: "החברה" או "אנחנו") והמשמשים, בין היתר, כחנות מקוונת למכירת מוצרים של החברה.

 

 1. כללי
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי מבקר ו/או משתמש ו/או מבצע פעולה (להלן: "המשתמש" או "אתה") באתרים ו/או בדפי המכירה ו/או באפליקציות המנוהלים ו/או במופעלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חלקים מהם (כולם יחד וכל אחד לחוד יקראו להלן: "האתר").
  • תקנון זה, הכולל גם את מדיניות הפרטיות של החברה [com] שהינה חלק בלתי נפרד ממנו, מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה בכל הנוגע לביקור ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולות באתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הנוגע לרכישת מוצרים באופן מקוון ו/או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה.
  • הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון רב ובשימת לב לפני שתעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותיו. מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו וכן שימוש בשירותיו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאי תקנון זה ומהווים הצהרה של המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה והסכים להם. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או שירותיו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך השימוש באתר אף לאחר שינויו של תקנון זה, יחשב כהסכמה מדעת של המשתמש לשינוי האמור; לאור האמור לעיל, אנחנו ממליצים לך לעיין בשימת לב בהוראות תקנון החברה בכל כניסה מחודשת לאתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו ו/או לבטל כל רכישה שבוצעה באתר ו/או באמצעותו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים.

 

 1. הצהרות משתמש באתר

בכל שימוש באתר, יראו את המשתמש כמי שהצהיר כי:

  • הוא תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 והמחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.
  • ברשותו הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים בו.
  • הוא מאשר שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של החברה בלבד. הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי או ימסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל.
  • הוא ישתמש באתר ו/או ירכוש מוצרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא לשם מכירה חוזרת (קרי, רכישת מוצרים באתר ומכירתם לאחרים).
  • הוא מבין שעל פי דין לא חלה עליו חובה להזין את פרטיו באתר ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם השימוש באתר. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידו בקשר עם האתר ו/או רכישת המוצרים בו, יוזן ו/או יימסר מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד, וזאת, בין היתר, על מנת להיכלל במאגרי המידע של הנהלת האתר, כמפורט במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הוא מאשר שידוע לו שייתכן וחלק מהשירותים באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, תחייב את המשתמש למסור פרטים מסוימים המפורטים כשדות חובה בטפסים מסוימים באתר.

 

 1. הזמנת מוצרים באתר
  • אנחנו עושים מאמץ כי המוצרים המוצעים למכירה באתר יימצאו במלאי החברה. יחד עם זאת, ייתכן כי לעיתים חלק מן המוצרים יאזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו או לרכוש מוצר חליפי (בעל מהות דומה) שיוצע לו על ידי החברה.
  • אנו נהיה רשאים מפעם לפעם ולפי שיקול דעתנו, לשנות את מבחר המוצרים המוצעים למכירה ו/או את המחיר ו/או תנאי הרכישה האחרים.
  • תשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, תלושי שי וכיוב').
  • על אף האמור לעיל, במקרים מיוחדים, אנו נהיה רשאים לאפשר תשלום באמצעות המחאות, ובמקרה כזו יכול ונדרוש עמלות טיפול מיוחדות ו/או מידע נוסף בקשר למשתמש.
  • לחיצה על כפתור "קניה", "רכישה" או כפתור דומה, תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא מדויקים, לא מובטח כי הזמנה תושלם ו/או כי המוצרים יגיעו למשתמש.
  • לאחר מילוי טופס הפרטיים האישיים, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי יועברו (באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בתקן PCI) לבדיקה ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן לך הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

מובהר ומודגש כי רק לאחר אישור חברת האשראי יישלח לך אישור בדבר ביצוע ההזמנה לדואר האלקטרוני. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אליי אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף להזמנה.

היה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תישלח לך הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה, בלא שתהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקר לכך כנגד החברה.

 

 1. אספקת מוצרים
  • כעת ההזמנה, המשתמש יהיה רשאי לבחור בין איסוף עצמי לבין אספקת המוצרים באמצעות משלוח לכתובת שיבחר.
  • (א) אספקת המוצרים באמצעות משלוח תעשה לכתובת בישראל שתימסר על ידי המשתמש במהלך רכישת המוצר, באמצעות חברת שליחויות חיצונית, וכנגד תשלום דמי משלוח כפי שיוצגו למשתמש במהלך רכישת המוצרים; (ב) מועד האספקה המופיע באתר ו/או שיימסר למשתמש על ידי החברה, הינו מועד משוער והמועד הסופי יתואם בין חברת השליחויות לבין המשתמש לאחר השלמת הרכישה; (ג) ככל שבעת אספקת המשלוח במועד שתואם כאמור, לא יהיה המשתמש נוכח במקום, המוצרים יסופקו באמצעות מסירתם לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או בהשארתם בסמוך לדלת, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין אספקת המוצרים כאמור; (ד) במידה ולא ניתן לבצע את האספקה עקב פרטיים שגויים שנמסרו על ידי המשתמש, יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בגובה של 10% מגובה עלות ההזמנה ולא פחות מ- 50 ₪.
  • (א)איסוף עצמי יעשה במשרדי החברה בימי א'- ה' בשעות עבודה מקובלות 9:00-16:00, לאחר תיאום מראש; (ב) בעת אישור כל הזמנת מצרים באיסוף עצמי, יעודכן המשתמש במועד המוקדם ביותר שבו ניתן יהיה לתאם את האיסוף כאמור.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את אספקת/מסירת המוצרים בנוכחות בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה ו/או בהצגת כרטיס האשראי /או תעודה מזהה של בעל הכרטיס האשראי.
  • המשתמש יודע לחברה בכתב, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר קבלת המוצרים (בין עם באמצעות שליח ובין אם באיסוף עצמי), על כל טענה כי המוצר הגיע אליו שבור ו/או פגום בכל דרך שהיא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 1. ביטול הזמנות/רכישות

ביטול הזמנות/רכישות שבוצעו באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו, יהא כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). מבלי לגרוע מהחוק כאמור, על ביטולי הזמנות/רכישות מהאתר יחולו ההוראות הבאות:

  • כל משתמש שהזמין מוצר באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו (להלן: "רוכש"), יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה ועד לתום 14 ימים מיום אספקתו (באמצעות משלוח או באיסוף עצמי) למשתמש. ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, על ידי מי שמלאו לו 65 שנים; או על ידי מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה, יעשה עד תום ארבעה חודשים מועד אישר ההזמנה.
  • ביטול הזמנה לפני משלוח המוצר ללקוח יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לדוא"ל
   customer-b2c@sharplightech.co.il המציינת את פרטי הרוכש, מספר ההזמנה וסכום ההזמנה. הודעה כאמור בסעיף 5.2 זה תכנס לתקופה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי החברה, אלא אם קודם לכן תודיעה החברה בדוא"ל או בדרך אחרת לרוכש כי המוצר כבר נשלח לרוכש, שאז יחולו על ביטולו הוראות סעיף 5.3 להלן.
  • ביטול הזמנה לאחר משלוח המוצר ללקוח יעשה באמצעות הודעה כאמור בסעיף 5.2 לעיל ובכפוף להשבתו לידי החברה, על חשבון הלקוח, של המוצר, ארוז באריזתו המקורית, בלא שנפתחת או נעשה בו שימוש כלשהו. החזרת המוצר כאמור תעשה בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת: לזרוב 33 ראשון לציון. מובהר כי ביטול ההזמנה ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת המוצר על ידי החברה, כשהוא במצבו הנ"ל.
  • במקרה של ביטול שבוצע בהתאם להוראות סעיפים 5.2 או 3 לעיל, עקב פגם במוצרים או עקב אי התאמה בין המוצרים שרכש הרוכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע –  החברה תחזיר לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק מן התמורה בגין המוצר ששולמה על-ידי הרוכש, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, תישא החברה בעלויות החזרת המוצר לחברה.
  • במקרה של ביטול שבוצע בהתאם להוראות סעיפים 5.2 או 5.3 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 5.4 לעיל: (א) החברה תחזיר לרוכש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק מן התמורה בגין המוצר ששולמה על ידי הרוכש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (כהגדרתם להלן, ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וכן הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
  • החברה תהא רשאית לבטל הזמנה במקרים המפורטים להלן: (א) נפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר; (ב) החברה סבורה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג`; או (ג) הרוכש הפר איזה מהוראותיו האחרות של הסכם זה.
  • אין בהוראות סעיף 5 זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מרוכש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת ביחס לערכם במועד משלוחם לרוכש.

 

 1. היעדר מידע רפואי

אנחנו מבקשים להבהיר בפנייך כי כל המידע המתפרסם באתר ו/או בקשר עם המוצרים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית.

כמו כן, אנחנו מבקשים להבהיר כי במוצרים אשר מוצעים למכירה באתר ו/או באמצעותו, ו/או בשימוש בהם, אין כל כוונה לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי ו/או לשמש כתחליף לכל טיפול רפואי (כולל תרופתי).

ואין לראות ברכישת מוצר ו/או שירות זה כמתן התחייבות מטעם החברה כי אכן ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך ו/או כל תוצאה אחרת. השימוש במוצר ו/או בשירות הינו על אחריותך בלבד, מבלי שהחברה ביצעה כל בדיקה לגבי תאימותו עבורך ו/או מצבך הרפואי.

אין בתוכן המפורסם באתר לאשר כי המוצר או השימוש במוצר בטוח ו/או מתאים בשבילך באופן אישי ו/או כי שימוש במוצר ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך או כל תוצאה אחרת.

לפני שימוש במוצר כלשהו, אתה נדרש לבדוק את המידע לגבי המוצר, לרבות הוראות השימוש בו ו/או רכיביו, בין השאר בנוגע למינונים, לאזהרות, לאמצעי זהירות ולהשפעות הדדיות עם מוצרים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי אין בהוראות השימוש ו/או בכל מידע אחר בקשר עם המוצר כדי להוות תחליף לייעוץ רפואי ו/או קוסמטי.

לפני כל שימוש במוצרי החברה באתר יש להיוועץ ברופא מוסמך.

הנך מודע לכך  שאין בשימוש במוצרי החברה כדי להוות תחליף לאחריותך לבצע את כל הנדרש במטרה לקדם את בריאותך ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבך ואין בשימוש במוצרי החברה כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לייעוץ רפואי על־ידי רופא ו/או על־ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות, בהתאם לצורך.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה כלשהו – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.

 1. אחריות למוצרים

7.1 לכלל המוצרים הנמכרים באתר שלנו ישנה אחריות לשנה, אם יש בעיה עם המוצר שקנית אנחנו ניקח אחריות מלאה לתיקון/החלפת המכשיר. על מנת לתקן את המוצר יש לפנות לשירות הלקוחות והתמיכה במייל: customer-b2c@sharplightech.co.il ואנו נתאם את פרטי ההחזרה.
שירות האחריות יבוצע רק במקרה של הצגת תעודת חשבונית.

7.2 תוקף האחריות, החל מיום המכירה.

7.3 אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
7.4 במשך תקופת האחריות, במקרה של תקלה במוצר, שנוצרה באשמתו של היצרן / החברה, החברה מתחייבת לבצע תיקון ללא תשלום או להחליף את המוצר במוצר זהה, לפי שיקול דעתה. מוסכם כי התיקון או החלפה כאמור יהוו את הסעד היחיד לו תהיה זכאי בקשר עם האחריות כאמור ו/או כל קלקול שייגרם למוצר.
7.5 מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי, יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ובצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, וישלח בצירוף העתק חשבונית המהווה הוכחת רכישה. המשלוח לחברה ובחזרה ללקוח הנו על חשבון הלקוח.

7.6 במידה ולא ניתן לתקן את המוצר ומוצר זהה לא קיים או נפסק ייצורו, תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועו (בטווח של 10%) למוצר הפגום.

7.5 מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי, יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ובצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, וישלח בצירוף העתק חשבונית המהווה הוכחת רכישה. המשלוח לחברה ובחזרה ללקוח הנו על חשבון הלקוח.

7.6 במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו, תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועו (בטווח של 10%) למוצר הפגום.

 1. הגבלת אחריות
 •  
 •  
  • כל מידע שיופיע באתר ו/או שתקבל מן החברה בכל דרך אחרת וכן כל שימוש במוצרי החברה, יינתנו ו/או ייעשו, לפי העניין, על בסיס "כפי שהם" (As-Is), על אחריותו האישית והמלאה של המשתמש, בלא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת מטעם החברה, למעט האחריות המוגבלת למוצרים כאמור בסעיף 7 לעיל.
  • הנהלת האתר לא תהא אחריות בכל מקרה, ותהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרמו כתוצאה מן השימוש באתר ו/או במורי החברה ובין אם בקשר לכך.
  • אחריות החברה לנזקים ישירים, תהיה מוגבלת אך ורק לתיקון ו/או החלפת מוצר, בהתאם לאחריות המוגבלת למוצרים כאמור בסעיף 7 לעיל.
  • החברה אינה מתחייבת כי הפעלת האתר תהא, מאובטחת, מדויקת, שלמה, נטולת הפרעות, נקייה משגיאות, או נקייה מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים, או הגבלות תוכנה אחרות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם איזה מהם.

 1. מדיניות פרטיות

אנחנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגנה על המידע שאתה משתף במסגרת השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים. יש לך זכות לדעת כיצד אנחנו נוהגים במידע שאתה מוסר לנו ו/או שנאסף על ידנו, כאשר אתה משתמש באתר ו//או בשירותים. בהתאם, סוג המידע הנאסף ו/או הנשמר על ידנו והאופן שבו אנחנו משתמשים במידע כאמור, מתוארים במדיניות הפרטיות[לינק] שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 1. קישורים חיצוניים

חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחותך וכי אנחנו לא בחנו אתרים אלו ואיננו תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותך המלאה. תשומת ליבכם לעובדה שסביר להניח שלאתרים אלו מדיניות פרטיות שונה משלנו.

אנחנו מבקשים להדגיש כי לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריותך לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 

 1. כוח עליון

החברה לא תישא באחריות כלפי משתמש (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, מהומות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מגפות, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, פעולות טרור ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

 1. דין סמכות שיפוטית

על תנאי שימוש אלו וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.

 1. שירות לקוחות

אם נבהלת מהשפה המשפטית ולא הבנת משהו או שאם יש לך כל שאלה אחרת אלינו, אתה מוזמן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו במייל: customer-b2c@sharplightech.co.il

רכישה מהנה!

דילוג לתוכן