תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הייג'ניק – Hygienic (להלן: " האתר")!

השימוש והגלישה באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה, קרא אותם בעיון.

 1. כללי
  1. האתר מנוהל ומופעל על-ידי הייג'ניק – Hygienic (להלן: " הייג'ניק" או "אנו") ו/או מי מטעמה. הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מעת לעת. עצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", לפי העניין), ללא כל הגבלה או הסתייגות. ככל ואתה לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.
  1. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי לפגוע ברגשותיהם של המשתמשים. בכל מקום בו השימוש הוא בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  1. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין 'הייג'ניק' לבין כל משתמש ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין 'הייג'ניק'. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת על בסיס שיקול דעתה הבלעדי של 'הייג'ניק'.
  1. כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
  1. כותרות הפרקים הינן לשם נוחות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
  1. 'הייג'ניק' לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, 'הייג'ניק' לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. 'הייג'ניק' לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.6 לעיל, 'הייג'ניק' ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר (ובכל מקום או מכשיר בהם הם מופיעים), לרבות לתכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר (להלן: "יישומי התוכנה"), לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. 'הייג'ניק' לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו כמו כן לא תישא בכל נזק או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.
  1. 'הייג'ניק' לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
  1. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר ו\או ביישומי התוכנה מצריכים הזנה של פרטים אישיים כדוגמת שם או כתובת דואר אלקטרוני. 'הייג'ניק' עשויה להשתמש במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ועל-פי הוראות כל דין.
  1. אין כל התחייבות ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות התקשורת.
  1. 1.11.                  'הייג'ניק' רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.
  1. שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו"ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 'הייג'ניק' בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
   1. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, ו/או ליישומי תוכנה כלשהם, אשר אינם קשורים ל'הייג'ניק' ואינם נבדקים או מפוקחים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, 'הייג'ניק' לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים אלו או באתרים ו/או המקושרים לאתרים ו/או ליישומים אלו. 'הייג'ניק' רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים לאתרים של צדדים שלישיים. 'הייג'ניק' אינה מתחייבת כי הקישורים האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרים ו/או יישומים פעילים.
  1. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי 'הייג'ניק' ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד 'הייג'ניק' בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי ביישומי תוכנה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן פרסומים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
  1. במידה שהתגלתה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם באתר לבין מידע המופיע בפרסומים רשמיים של מדינת ישראל ו\או רשויותיה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
  1. בעניין ברירת הדין ומקום השיפוט על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים באשדוד ובמחוז הדרום בישראל.
 • קניין רוחני
  • זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ללא יוצא מן הכלל, לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (להלן: "התוכן") – הן של 'הייג'ניק' בלבד.
  • אין בפרסום ו\או בשימוש באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו ללא ההסכמה בכתב.
  • אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת הסכמת 'הייג'ניק' בכתב ומראש.

מדיניות הפרטיות:

הייג'ניק – Hygienic (להלן: " הייג'ניק" או "אנו"), מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

 1. בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
 • המידע שנאסף:
  • סוג מידע ראשון שאנו אוספים אודות המשתמשים באתר הינו מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לנו בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני אודות פעילות המשתמש באתר, לרבות זהות מערכת הפעלה, סוג הדפדפן, וכיו"ב.
  • האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.
  • למשתמשי האתר ניתנת האפשרות למלא פרטים באתר על מנת שאחד מנציגנו יצור עמכם קשר. לצורך כך, המשתמש יהיה רשאי למסור לנו ואנו נהיה רשאים לאסוף מהמשתמש פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל וטלפון.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 • מאגר המידע: המידע האישי שייאסף אודות המשתמשים יישמר במאגר מידע בבעלות הייג'ניק, המתנהל על פי דין ("מאגר המידע"), ובאחריותו. ההרשמה והשימוש באתר מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע האישי שבמאגר המידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.
 • מטרות איסוף ושימוש במידע: אנו משתמשים במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
  • אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות הבאות:(1)ליצירת קשר ; (2) לשליחת הודעות ועדכונים בנוגע לפעילויות שיווק של 'הייג'ניק', בין לבד ובין עם גורמים נוספים, כגון כנסים ואירועים אחרים וכן לצורך הפצת פרסומים אודות 'הייג'ניק'. בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך ; (3) לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.
 • 5.       מסירת מידע לצד שלישי: אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר (מידע אישי ומידע לא אישי) אך ורק במקרים הבאים:
  • לקבלנים או נותני שירותים מטעמנו, הזקוקים למידע לצורך תפעול ומתן שירותים;
  • אם נדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה/הנחייה של רשות מוסמכת או לפי דין;
  • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו ו/או מי מטעמנו;
  • אם נארגן את פעילותינו במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • אבטחת מידע: האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, 'הייג'ניק' לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין ל 'הייג'ניק' כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות זו אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד 'הייג'ניק' ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

 • זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, המשתמש זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע אישי אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע האישי או למוחקו. בנוסף, אם המידע האישי שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  הינך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

פניות כאמור יש להפנות ל-'הייג'ניק', באמצעות טלפון שמספרו: 050-5119911 או באמצעות דואר אלקטרוני: Hygienicisrael@gmail.com.

שינוי מדיניות פרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומבקשים מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. כל השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, והמשך שימושך באתר לאחר העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן